Het bestuur van de Stichting Frysk Akademyfûns wordt gevormd door:

Drs. H. ten Hoeve, voorzitter

J.W. Petter, secretaris / penningmeester

Mr. H. Ph. Breuker

Mw. F. de Jong- Krap

Mw. Mr. M. Geertsema

Beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werk. De kosten die uit hoofde van hun functie zijn gemaakt, worden door de stichting gecompenseerd. De stichting heeft geen personeel in dienst.