De Stichting Frysk Akademyfûns is op 19 juli 1968 opgericht om geld bij elkaar te brengen met als doel Fries wetenschappelijk werk in de breedste zin te stimuleren. Bij de oprichting hebben de vier oprichters elk 25 gulden gestort, omgerekend is dit € 45, –. Het vermogen van de stichting is sindsdien gegroeid door schenkingen, erfstellingen en legaten en andere inkomsten en baten. 

De inkomsten waren hoofdzakelijk gericht op steun van de Stichting Fryske Akademy en bepalen daarmee dus ook de hoofddoelstelling van het fonds.

Als doelstelling is in de statuten geformuleerd: het bevorderen van en activeren tot Fries wetenschappelijk werk in de wijdste betekenis. 

Het Frysk Akademyfûns staat als rechtspersoon los van de stichting Fryske Akademy.

Het Frysk Akademyfûns

Het vermogen van het Frysk Akademyfûns kan aan wetenschappelijk onderzoek besteed worden, of aan andere door het bestuur goedgekeurde doelen, voor zover deze overeenkomen met de doelen van het Frysk Akademyfonds.

Meer informatie:

Beleidsplan Stichting Frysk Akademyfûns

Jaarrekening 2022 Stichting Frysk Akademyfûns

Beheer legaten Fryske Akademy

Het beheer van legaten, uit nalatenschappen aan de Fryske Akademy, ligt in handen van het Frysk Akademyfûns. 

Uit naam van bovenstaande fondsen worden geregeld toezeggingen gedaan voor financiële bijdragen aan de publicatie van uitgaven.

De Stichting Frysk Akademyfûns heeft de ANBI status