Het Frysk Akademyfûns is een ‘ Algemeen Nut Beogende Instelling ’. Dit betekent dat giften aan het Frysk Akademyfûns aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. 

Mensen die het Fries en Fries wetenschappelijk onderzoek na aan het hart liggen, kunnen de stichting op verschillende manieren steunen, met o.a. 

  • giften met de mogelijkheid om onder voorwaarden de schenking van het inkomen af te trekken voor de inkomstenbelasting; 
  • periodieke uitkeringen in een periode van vijf jaar of meer met de mogelijkheid – na het notarieel vastleggen hiervan – zonder drempel en zonder maximum geld van het inkomen af te trekken voor de inkomstenbelasting;
  • schenkingen met de mogelijkheid om volgens het schenkingsrecht in aanmerking te komen voor óf drempelvrijstelling (eenmaal in de 24 maanden ), òf een lager tarief;
  • legaten en erfstellingen met de mogelijkheid om volgens het successierecht in aanmerking te komen voor òf drempelvrijstelling òf een lager tarief.

Wie over de verschillende mogelijkheden meer en actuele informatie wil, kan contact opnemen met het secretariaat van de stichting: faf@fryskakademyfuns.nl

Bankrekeningnummer: NL16RABO0130677779 ten name van Stichting Frysk Akademyfûns