Deze website wordt beheerd door het Frysk Akademyfûns.

Contactgegevens: 

Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden Tel: 058-2131414 E-mail: faf@fryskakademyfuns.nl 

De secretaris is namens het bestuur verantwoordelijk voor de privacy aangelegenheden van het Frysk Akademyfûns. Hij is te bereiken via faf@fryskakademyfuns.nl 

Verwerken persoonsgegevens

Het Frysk Akademyfûns verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een verzoek om financiële steun bij ons hebt ingediend of ingediend. De persoonsgegevens die we verwerken zijn: 

Voor – en achternaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Bankrekeningnummer

Waarom het Frysk Akademyfûns persoonsgegevens nodig heeft

Het Frysk Akademyfûns verwerkt uw persoonsgegevens voor het beoordelen van uw verzoek om financiële ondersteuning en het inhoudelijke en financieel afhandelen daarvan. Ook kan het Frysk Akademyfûns de gegevens gebruiken om u te mailen en te bellen als dat nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Hoe lang het Frysk Akademyfûns gegevens bewaart

Het Frysk Akademyfûns bewaart uw gegevens niet langer als strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van de gehonoreerde aanvragen bewaren we altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de toekenningsbrief. Alle andere documenten en gegevens worden uiterlijk 10 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd. Van de afgewezen aanvragen bewaren we altijd de gegevens van het ingevulde aanvraagformulier en de afwijzingsbrief. De andere documenten en gegevens worden uiterlijk 1 jaar na het indienen van de aanvraag vernietigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Frysk Akademyfûns geeft slechts persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die het Frysk Akademyfûns gebruikt

Het Frysk Akademyfûns maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of weghalen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of weg te halen. U kunt een verzoek ter inzage, correctie of verwijdering sturen naar het Frysk Akademyfûns, die zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging 

Het Frysk Akademyfûns neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongepaste wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Frysk Akademyfûns via faf@fryskakademyfuns.nl.