In mei en oktober worden de ingezonden aanvragen behandeld door het bestuur van het Frysk Akademyfûns. Het bestuur van het Frysk Akademyfûns beoordeelt de ingezonden aanvragen op basis van de voorwaarden voor toewijzing die gesteld zijn door de verschillende fondsen.

Inzenden van een aanvraag kan tot 15 april en 15 september. 

Aanvragen voor ondersteuning worden alleen door het FAF-bestuur in behandeling genomen indien de volgende punten duidelijk zijn aangegeven: 

  • omschrijving van het doel van de aanvraag; 
  • een sluitende exploitatie begroting waaruit blijkt wat voor andere fondsen zijn aangeschreven; 
  • een duidelijk en realistisch tijdspad voor de realisatie van het beoogde doel; 
  • Stichting Frysk Akademyfûns of een van de bestemmingsfondsen zal als subsidiegever worden genoemd in de publicatie. 

Toegezegde bedragen voor publicaties kunnen pas na de uitgave, wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan, worden opgevraagd. 

Toezeggingen hebben een uiterste datum. Bij overschrijding komt de toezegging te vervallen. 

Aanvragen kunnen zowel door de Fryske Akademy als door andere organisaties of privé personen worden ingediend. 

Aanvragen die betrekking hebben op de volgende bestemmingsfondsen waar het FAF het beheer over heeft – het Jakob Krol Fonds, het Pot-Cuperus Fonds en het Gerbensfonds – kunnen worden toegekend als de bestemming in overeenstemming is met de voorwaarden die voor het fonds gelden. Aanvragen voor bijdragen vanuit de fondsen Verdelman, Sieperda of de algemene middelen worden slechts toegekend indien het doel weer voor het wordt toegekend in de lijn ligt met het onderzoeksprogramma van de Fryske Akademy. Bij twijfel hierover kan advies worden gevraagd aan de directeur-bestuurder van de Fryske Akademy en/of andere deskundigen.