It bestjoer fan de Stichting Frysk Akademyfûns wurdt foarme troch:

Drs. H. ten Hoeve, foarsitter

J.W. Petter, sekretaris / ponghâlder

Mr. H. Ph. Breuker

Mw. F. de Jong- Krap

Mw. Mr. M. Geertsema

Beleaningsbelied

De bestjoersleden ûntfange gjin beleaning foar harren wurk. De kosten dy ‘t op grûn fan harren funksje makke binne, wurde troch de stichting kompensearre. De stifting hat gjin personiel yn tsjinst.