ANBI-gegevens

It Frysk Akademyfûns is oprjochte op 19 july 1968 

RSIN nûmer: 6610869

KfK nûmer: 41001079

Adres- en kontaktgegevens

Stichting Frysk Akademyfûns

Doelestrjitte 8

8911 DX Ljouwert

Beliedsplan Stichting Frysk Akademyfûns 2023-2027

Jierrekken 2022 Stichting Frysk Akademyfûns

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen