Mei stipe fan ûnder oaren it Frysk Akademyfûns en/of ien fan de oare fûnsen, binne ûndersteande publikaasjes realisearre. Klik op de ôfbylding foar in grutte foto.