It Frysk Akademyfûns stipet Frysk wittenskiplik ûndersyk én de publikaasje fan Fryske útjeften.

It is mei sizzen net te dwaan.

In oanfraach yntsjinje

Organisaasjes én prive persoanen kinne in oanfraach foar finansjele stipe yntsjinje. Foar Frysk Wittenskiplik wurk of in Fryske útjefte.

It bestjoer fan it Frysk Akademyfûns behandelt de ynkommen oanfragen yn maaie en oktober.

Doelstelling

Lês hjir mear oer de doelstelling.

Belied

Nijsgjirrich nei it fierde belied?

Takenningen

Sjoch hjir ferskate publikaasjes, realisearre mei stipe fan it Frysk Akademyfûns.

Foar de Fryske taal en wittenskip