Hawwe jo in fraach foar ús? Jo kinne it Frysk Akademyfûns berikke fia e-mail.

faf@fryskakademyfuns.nl

Kontakpersoan: J.Petter, Sekretaris / Ponghâlder Frysk Akademyfûns