De hear Jacob Krol is berne op 23 novimber 1898 en stoarn op 23 augustus 1984. Jacob Krol hat syn erfenis bestimd oan de Fryske Akademy. 

Utjefte Frysktalige boeken

De opbringsten fan de neilittenskip fan Jacob Krol binne bestimd foar finansjele stipe oan de útjefte fan Frysktalige boeken.

   

Behear fan it fûns

Jacob Krol hat syn erfenis bestimd oan de Fryske Akademy. It behear fan dizze neilittenskip leit yn hannen fan it Frysk Akademyfûns. Yn it testamint fan Jacob Krol steane ûndersteande bestingsten foar it behear omskreaun. 

  • It saldo fan de neilittenskip moat yn stân holden wurde en mei op in net spekulative wize rintedragend makke wurde;
  • it oangroeide rintebedrach moat bestege wurde foar de útjefte fan Frysktalige boeken; 
  • yn de boekútjefte moat it fûns neamd wurde by de stipers;
  • it grêf fan Jacob Krol, yn Westermar (op ‘e Jouwer) moat ûnderhâlden wurde. Alle jierren moat dit ûnderhâld kontrolearre wurde. De grêfrjochten binne foar ûnbepaalde tiid ôfkocht.

Op 28 febrewaris 1985 is besletten de haadsom fan it Jacob Krol Fûns jierliks te supplearjen mei in ynflaasjekorreksje.