It bestjoer fan it Frysk Akademyfûns set de ynstjoerde oanfragen ôf tsjin de kondysjes foar
tawizing dy ‘t steld binne troch de ûnderskate fûnsen. Tasizzingen hawwe in beperkte djoer hokker meidield wurdt yn de tasizzingsbrief, útstel kin allinnech ferliend wurde mei in ûnderboud skriuwen wêrom de útjefte letter realiseard wurdt.

Tasizzingen wurde allinnech útbetelle as foldien is oan de betingsten dy’t neamd binne yn de tasizzingsbrief.